Frame

Başkan'dan Mesaj

Sevgili Meslektaşlarımız,

Batı toplumlardaki benzer şekilde ülkemizde de genel yaşam süresinin artması ile nüfus yaşlanmaktadır. Toplumun yaşlanması ve kanserin yaş ile artmasına koşut olarak yaşlı kanser hastası oranında da hızlı bir yükselme beklenmektedir. 65 yaş ve üstü popülasyon 2013 yılında 5.903.425 olgu ile toplumun % 7.68’ini oluştururken; 2023’te  8.624.483 ile % 10.2’ye, 2050 yılında 19.4384.830 ile % 15.2’ye ulaşacağı hesaplanmaktadır. Kanserin yaşlanma ile artış göstermesi ile beraber; geriatrik hasta grubunun fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan erişkin yaş grubundan farklılıklar göstermesi ek zorluklar oluşturmaktadır. Bu olgularda optimal yönetimin sağlanması için özel ilgi ve deneyim gerektirmektedir.  Bu nedenle yaşlı kanser hastalarının yönetiminde onkolojik ilkeler kadar geriatrik ilkelerin de dikkate alacağı programların geliştirilmesine ihtiyaç varcır. Bu nedenle günümüz onkoloji uzmanlarının geriatri bilim dalındaki gelişmeler hakkında da bilgi sahibi olması, günlük pratik uygulamalarına yansıtmalarına gerek vardır.

Yaşlanma ve karsinogenez arasındaki güçlü bir ilişki vardır ve kanser yaşlılık döneminde artmaktadır. Geriatrik kanser olguları, kanser dışında pek çok fizyolojik, farmakolojik ve patobiyolojik faktörden etkilenmektedir. Yaşlanma ile ortaya çıkan insan fizyolojisindeki doğal değişimler,  işlevsel durumdaki gerileme, ko-morbid hastalıklar, kognitif değişmeler, organ fonksiyonlardaki bozulmalar, polifarmasi, yaşlı hastanın yaşam beklenti ve tercihleri, azalmış sosyal destek bu olguların yönetiminde oldukça önemlidir. Bu durum yaşlı kanser hastalarında daha ayrıntılı değerlendirmeler yapılmasını ve buna dayalı çözümler geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.  

Kanser tanısı alan olguların yaklaşık % 60’ı ve kanserden ölümlerin % 70’i 65 yaş ve üstü olgularda meydana gelmektedir. Yani onkoloji kliniklerinin temel hasta grubunu yaşlı hastalar oluşturmaktadır. Buna karşın yaşlı kişilerde tedavi uygulamaları ve kanser prevansiyonu hakkındaki kanıta dayalı doğrudan bilgilerin kısıtlı olması, bu olguların yönetiminde önemli bir problemi oluşturmaktadır. Pek çok çalışma 70 yaş üstü olguları genellikle çalışma dışı bırakmakta fakat bu çalışmalardan çıkan sonuçlar ve dozlamlar ile yaşlı olgularda tedavi edilmektedir. Bu nedenle yaşlı olguları içeren ve hedefleyen bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır.

Onkolojinin bir alt branşı olarak “geriatrik onkoloji” kavramının tarihsel gelişimi oldukça yakın zamanlara dayanmaktadır. Bu konuda dikkati çeken ilk etkinlik, 1981 yılında Dr. Rosemary J. Yancik ve Dr. Jerome W. Yates’in National Cancer Institute (NCI) ve National Institute on Aging (NIA) sponsorluğunda gerçekleştirdikleri kanser ve yaşlanma konulu sempozyum olmuştur. Geriatristler, gerontologlar ve onkologları bir araya getiren bu sempozyum, yaşlı kanser hastalarının yönetiminde geriatrik prensiplerin de uygulanmasını sağlayan klinik gelişmelere tetikleyici bir rol oynamıştır. Bu sempozyum o güne kadar gerçekleştirilen pek çok çalışmada yaşlı olguların yeterince yer almadığını ortaya koymuş ve yaşlı olgulara odaklanan pek çok  çalışmanın başlatılmasını sağlamıştır. Bu çalışmaların çarpıcı sonucu, yeterli doz yoğunluğu sağlanabildiği sürece yaşlı bireylerde gelişen kanserlerin de genç olgular gibi kemoterapiden tam yararlanabileceğinin kanıtlanması olmuştur. Fentiman IS ve ark. 1990 yılında Lancet’te yayınlamış oldukları “Cancer in the elderly: why so badly treated?” başlıklı makalesi de dünya onkoloji topluluğunda sarsıcı ve uyarıcı etki yaparak geriatrik onkolojiye ilginin artmasına yol açtı. Ortaya çıkan bilgilerle birlikte geriatrik onkolojiye ilginin her geçen gün artması, yeni bir organizasyon gerekliliğini ortaya koymuş ve 2000 yılında  International Society of Geriatric Oncology (SIOG) kurulmuştur.

Ülkemizde geriatrik onkoloji alanında gelişmeler ise 2003 yılında başlamıştır.  2003 yılında ilk kez Çapa Tıp Fakültesinde toplantı düzenlendi. Daha sonraki yıllarda değişik toplantılarda geriatrik onkoloji ile ilgili az sayıda konuşmalar yapıldı ve bazı klinik çalışmalar yayınlandı. Yaşlı kanser hastalarının tüm sorunlarına eğilmek ve çözüm yollarını araştırmak, bilimsel ve sosyal çalışmalar yapmak amacıyla yola çıkan “Geriatrik Onkoloji Derneği” 07.Kasım.2013 tarihinde İzmir’de kuruldu ve geriatrik onkoloji alanında çalışmalarına başlamıştır. Derneğimiz kuruluşunun hemen akabinde 16-19 Ekim 2014 tarihleri arasında I. Geriatrik Onkoloji Kongresini düzenlemiş ve konusunda yetkin, temel onkoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, geriatri, piskiatri, beslenme ve diyet uzmanlarını bir araya getirmiştir. 

Derneğimiz yaşlılarda ortaya çıkan kanserlerin tanı, sağaltım, izlem ve tarama başta olmak üzere, yaşlı kanser hastalarının tüm sorunlarını ele almayı hedeflemektedir. Onkoloji uzmanları arasında bilgi birikim ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform oluşturmak ve tüm toplumda farkındalık yaratmak, geriatrik onkoloji alanında eğitim ve bilimsel çalışmalar yaparak, uluslararası kurumlarla işbirliğini geliştirerek meslektaşlarımızın bu alanda bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacındayız. Derneğimiz kurulduktan kısa süre sonra SIOG ile organik bağlar kurmuştur ve SIOG bünyesinde “Türkiye Temsilciği” oluşturulmuştur.

Onkoloji alanında özveri ile çalışan siz değerli uzmanlarımızın ve halkımızın desteği ile derneğimizin daha da büyüyerek; hem ulusal hem uluslararası alanda hakettiği yeri bulacağına inanıyorum.

Saygılarımla...

Prof. Dr. Mehmet Niyazi ALAKAVUKLAR
Geriatrik Onkoloji Derneği Başkanı